Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679) harmonitza la legislació en matèria de Protecció de Dades a tota la Unió Europea, incrementant la protecció de les persones físiques i atorgant-los un major control sobre les seves dades personals.

A HOTEL LLEÓ sempre ens hem preocupat per la protecció de les dades personals. Per això, hem actualitzat la nostra Política de Privadesa per tal d’ajustar-la a la nova regulació i informar-vos sobre els canvis que afecten els vostres drets:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

HOTEL LLEÓ S.L., amb CIF: B58929340 i domicili social a: C/ Pelai, 22, CP: 08001 – Barcelona.

El Delegat de Protecció de Dades d’HOTEL LLEÓ és la persona encarregada d’atendre’t en qualsevol qüestió que es pugui plantejar respecte de la protecció de les dades personals i d’assegurar el compliment de la legislació en matèria de protecció de dades. Pots contactar-hi a la següent adreça de correu electrònic: info@hotel-lleo.com.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades que HOTEL LLEÓ recull per les diferents vies (pàgina web, correu electrònic, formularis electrònics o formularis i documents en paper) dins de la seva activitat, són tractats amb les finalitats següents

 • Manteniment de la relació comercial i contractual amb els clients/proveïdors.
 • Remetre informació sobre nous productes i/o serveis.
 • Realització d’enquestes de satisfacció als clients.
 • Selecció i reclutament de Personal.
 • Videovigilància i seguretat de les instal·lacions.
 • Pel compliment de normatives i lleis vigents (Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat ciutadana).

Quant de temps conservem les vostres dades?

En el cas de proveïdors, clients, col·laboradors i personal, conservem les vostres dades mentre duri la relació contractual amb nosaltres i, posteriorment, durant el període establert a la legislació vigent aplicable.

Pel que fa als processos de selecció de personal, les dades seran conservades mentre duri el procés i, en el cas que el CV sigui d’interès, serà conservat per un període no superior a un any per, passat aquest temps, ser eliminat o destruït.

Pel que fa a les accions destinades a la prospecció comercial, les dades seran conservades fins que l’interessat mostri la seva oposició al tractament o en retiri el consentiment.

Pel que fa al videoenregistrament a través de les càmeres de seguretat i control d’accés a les instal·lacions, les dades seran conservades un màxim de 30 dies.

Per què utilitzem les vostres dades personals?

Les vostres dades personals són tractades per HOTEL LLEÓ sobre les següents bases legals:

 • El vostre consentiment o bé hagin estat subministrats voluntàriament per vostè per qualsevol mitjà. En aquest sentit, la inclusió de dades personals en fitxers és absolutament voluntària i la recollida està degudament anunciada.
 • El manteniment, desenvolupament i execució d’una relació contractual que mantinguem amb vosaltres, en el cas de: (i) prestació de serveis; (ii) relació laboral, mercantil, administratiu, entre d’altres.
 • Per interès legítim, respectant sempre el seu dret a la protecció de dades personals, a l’honor ia la intimitat, per al desenvolupament i la difusió dels nostres productes i serveis.
 • En compliment d’una obligació legal (Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana).

A qui comunicarem les vostres dades?

Les vostres dades seran conservades sota estrictes mesures de seguretat que garanteixin la confidencialitat i la seguretat dels mateixos. De la mateixa manera, només seran cedits a les entitats i per a les finalitats següents:

 • Les dades de clients o persones interessades no seran cedides a tercers, llevat que siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat pel client.
 • Entitats i proveïdors que presten serveis a HOTEL LLEÓ per a la correcta execució de les nostres activitats i projectes. Aquestes entitats i proveïdors estan degudament acreditats i signen amb nosaltres el corresponent contracte de tractament de dades en compliment de la normativa de protecció de dades vigent.

Per posar-vos exemples dels serveis que ens presten els nostres proveïdors i que poden implicar el tractament de les vostres dades personals per compte d’HOTEL LLEÓ, podem citar-lo, a títol enunciatiu i no limitatiu: serveis professionals multidisciplinaris, logística, assessorament jurídic, serveis tecnològics, informàtics , missatgeria i repartiment, manteniment, seguretat i vigilància, publicitat i màrqueting, call center etc.

 • Organismes i autoritats públiques i jutjats i tribunals quan hi hagi obligació legal de facilitar les dades.

Quins canals utilitzem per obtenir les vostres dades?:

HOTEL LLEÓ, obté les dades de caràcter personal a través dels següents canals:

 • Correu electrònic
 • Formularis/ Qüestionaris (Web , electrònics o format paper)
 • Intercanvi de targetes de presentació.
 • Contractes de servei.
 • Fires i esdeveniments relacionats amb el vostre sector de negoci.
 • Xarxes socials.

Quines categories de dades tractem?

 • Dades didentificació.
 • Dades docupació.
 • Dades acadèmiques i professionals
 • Adreces electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques, financeres.

Quines mesures de seguretat apliquem a les dades personals?

HOTEL LLEÓ, us informa que aplica les mesures de seguretat necessàries per evitar el robatori, alteració o accés no autoritzat a les dades, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques.

En el cas de contractació de serveis, exigim i vetllem perquè l’encarregat del tractament apliqui mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat als riscos existents, conforme es recull a l’art. 32 del Reglament general de protecció de dades.

També realitzem Avaluacions d’Impacte sobre aquelles operacions de tractament que considerem que puguin tenir un risc per als drets i les llibertats de les persones, a fi d’implantar les mesures necessàries i oportunes per evitar una violació de la confidencialitat.

Quins són els vostres drets?

Tota persona té dret a conèixer si HOTEL LLEÓ realitza tractaments de les vostres dades personals. També té dret a:

 • Accedir a les vostres dades personals,
 • Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits,
 • Oposar-se al tractament de les seves dades, per motius relacionats amb la seva situació particular, sol·licitant que no siguin tractats per HOTEL LLEÓ.
 • En determinades circumstàncies, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Retirar, sempre que vulgui, el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament que hàgim realitzat amb anterioritat a aquesta retirada.

Quan exerciteu els vostres drets de supressió, oposició, limitació o ens retireu el vostre consentiment, HOTEL LLEÓ deixarà de tractar les vostres dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots aquests drets podreu exercir-los, dirigint-vos a nosaltres en les següents adreces: HOTEL LLEÓ, C/ Pelai, 22, CP: 08001 – Barcelona o l’adreça d’e-mail info@hotel-lleo.com

Recordeu sempre que exerciteu algun dels drets que us hem exposat, acompanyar a la vostra sol·licitud una còpia del vostre DNI o document equivalent que ens permeti comprovar la vostra identitat.

Així mateix, si no esteu d’acord amb com hem atès els vostres drets, podreu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la pàgina web www.aepd.es.

Què podeu fer si no voleu rebre Comunicacions comercials?:

De conformitat amb la LSSI, podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció, així com manifestar la seva oposició a rebre informacions publicitàries, enviant la paraula BAIXA a les adreces següents: HOTEL LLEÓ, C/ Pelai, 22, CP: 08001 – Barcelona o l’adreça de correu electrònic info@hotel-lleo.com