Condicions generals de contractació

Les presents Condicions Generals de Reserva (d’ara endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre HOTEL LLEÓ S.L. i l’usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que HOTEL LLEÓ S.L. posa a la vostra disposició a la seva web www.hotel-lleo.com.

El titular d’aquest lloc web és HOTEL LLEÓ S.L., amb CIF B62915335 i domicili social a Carrer de Pelai, 22 08001 Barcelona, Espanya. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@hotel-lleo.com

La reserva a través dels llocs web d’HOTEL LLEÓ S.L. suposarà l‟acceptació expressa per part del client o usuari de les pàgines d‟aquestes condicions, com també de les condicions d‟ús establertes per a la navegació de l‟usuari per les pàgines propietat d‟HOTEL LLEÓ S.L.

Aquestes condicions són aplicables sens perjudici de laplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.

 

1. Procediment de contractació

Les Condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre HOTEL LLEÓ S.L. i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, del 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, del 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (Reglament (UE) 2016/679), la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista i la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Directiva 2009/22/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, relativa a les accions de cessació en matèria de protecció dels interessos dels consumidors.

 

2. Continguts i informació subministrada al website

HOTEL LLEÓ S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Tot i això, HOTEL LLEÓ S.L. es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a aquestes Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

HOTEL LLEÓ S.L. fa tots els esforços, dins dels seus mitjans, per oferir la informació continguda al website de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat d’HOTEL LLEÓ S.L., es procediria immediatament a corregir-lo.

Els continguts del website d’HOTEL LLEÓ S.L. podrien, de vegades, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el comprador tindrà dret a rescindir-ne la compra sense cap cost per part seva.

 

3. Informació prèvia a la reserva

HOTEL LLEÓ S.L. informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat a l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva.

Així mateix, HOTEL LLEÓ S.L. informa que l’usuari pot tenir accés a les condicions d’ús de què disposa a la mateixa web.

L’acceptació de la  reserva amb HOTEL LLEÓ S.L. a través del seu website, comporta que:

  • L’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i les condicions generals.
  • De la mateixa manera, l’usuari declara ser major (els usuaris menors de 16 anys no poden contractar) i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per accedir als llocs web d’HOTEL LLEÓ S.L. i la contractació per mitjà dels mateixos.
  • L’usuari es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes al registre com a client, no podent cedir-les a un altre.
  • Un cop efectuada la reserva, l’usuari visualitzarà la confirmació de la reserva en pantalla, i podrà imprimir-la com a comprovant de la reserva efectuada.
  • La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.
  • L’usuari assumeix totes les obligacions exposades aquí.

 

4. Funcionament de la reserva

En compliment de la normativa vigent i especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, HOTEL LLEÓ S.L. ofereix a l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva, informació sobre totes les possibles reserves, les característiques i els preus. Tot i això, HOTEL LLEÓ S.L. es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s’ofereixen als clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D’aquesta manera, els productes i/o serveis oferts a cada moment per la website d’HOTEL LLEÓ S.L. es regiran per les condicions generals vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l’accés als productes i/o serveis esmentats.

 

5. Oferta de reserves i referència de preus

Indicació dels preus.

Cada possible reserva oferta tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui aplicable. Els preus indicats en pantalla seran els vigents a cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, HOTEL LLEÓ S.L. ho comunicarà al client, via e-mail, abans de cobrar la reserva.

 

6. Disponibilitat

La disponibilitat de les ofertes ofertes per HOTEL LLEÓ S.L. a través de la pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que HOTEL LLEÓ S.L. actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquell moment. En aquest cas, HOTEL LLEÓ S.L. remetrà un e-mail al client informant-lo de la impossibilitat de la disponibilitat de l’oferta.

 

7. Formes de pagament

HOTEL LLEÓ S.L. sol·licita a les reserves a través de la seva pàgina web les dades d’una targeta de crèdit, titular de reserva, per garantir-ne l’efectivitat. L’establiment es reserva el dret de comprovar la validesa de la targeta de crèdit abans de l’arribada del client. La factura corresponent a la reserva se saldarà en qualsevol moment des de la reserva fins a l’arribada al client a l’hotel, depenent de la tarifa escollida. Se saldarà en metàl·lic, amb targeta de crèdit o qualsevol altre mètode de pagament acceptat per l’establiment.

 

8. Cancel·lació de la reserva

Hi ha diversos tipus de tarifa, i cadascun té les seves condicions de cancel·lació, que l’usuari haurà de consultar abans de fer la reserva. Si feu la reserva, s’entén que accepta les condicions de cancel·lació exposades.

 

9. Desistiment

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts del desistiment.

Per a qualsevol incidència relacionada amb la reserva vaig poder contactar amb HOTEL LLEÓ S.L., a:

Carrer de Pelai, 22 08001 Barcelona, Espanya

Tel.: 0034 933181312   –   e-mail info@hotel-lleo.com

 

10. Llei aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades a través de la pàgina www.hotel-lleo.com es sotmeten a la legislació Espanyola. En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els jutjats o tribunals que, si s’escau, coneixeran de l’assumpte, seran els del lloc del compliment de l’obligació, o el del domicili de la part compradora.